14 - 12 - 2014

2015 rok: Jeszcze większa ściągalność daniny na państwo


Urzędy państwowe odpowiedzialne za ściągalność podatków doszły do wniosku, że w nadchodzącym roku muszą być bardziej skuteczne. Pojawiły się pomysły, jak zwiększyć ściągalność daniny państwowej. Już z góry przyjęto założenie, że co najmniej 80 proc. kon­troli pro­wa­dzo­nych w 2015 r. przez urzę­dy skarbowe będzie oznaczać  wprowadzenie domiaru.

Osoby nadzorujące systemem ściągania haraczu podatkowego w państwie, czyli dyrektorzy izb skarbowych oraz urzędnicy Ministerstwa Finansów uznali, że skuteczność administracji podatkowej można zwiększyć. Chcą tego dokonać poprzez wprowadzenie chorej konkurencji pomiędzy lokalnymi urzędami podatkowymi: te, które będą od­sta­wać w skuteczności, zo­sta­ną uka­ra­ne, np. utra­tą eta­tów.

Z dostępnych danych wynika, ze obecna skuteczność urzędów skarbowych wynosi około 50 proc. Przypomnijmy – teraz ma wynosić 80 proc. Nie trzeba tłumaczyć, co to oznacza w praktyce. W skrócie: jeszcze większą represyjność aparatu państwowego.

Eksperci uważają, że przyjęcie takiej polityki będzie niosło ze sobą zagrożenie szukania przez urzędników uchybień po stronie podatników wszędzie, gdzie to tylko będzie możliwe. Celem będzie osiągnięcie domiaru, najlepiej tysiąca złotych. Jest to kwota, którą ściągacze daniny na państwo, a więc fiskus, uznają za wystarczającą do pozytywnego zakończenia kontroli.

Powstanie sytuacja podobna do tej, jaka aktualnie panuje na polskich drogach, gdzie z góry zakłada się, jakie wpływy do budżetu państwa mają pochodzić z mandatów. Wtedy nawet minimalne wykroczenie, które nie zagraża ani życiu, ani zdrowiu ludzkiemu zostaje obłożone karą finansową, byle tylko zasilić budżet państwa w zakładanej wielkości.        

Jak możemy przeczytać na łamach „Dziennika Gazety Prawnej”:

Zda­niem spe­cja­li­stów nie po­win­ni­śmy mieć złu­dzeń: to wszyst­ko ozna­cza, że jesz­cze czę­ściej niż dziś bę­dzie­my się spo­ty­kać z sy­tu­acją, gdy prze­pi­sy po­dat­ko­we będą in­ter­pre­to­wa­ne przez urzęd­ni­ków na nie­ko­rzyść firm – choć­by wbrew jed­no­znacz­ne­mu sta­no­wi­sku sądów. – Niech­by kon­tro­le były bar­dziej sku­tecz­ne. Ale mierz­my tę sku­tecz­ność za po­mo­cą od­po­wiednich kry­te­riów – tak żeby li­czy­ło się nie tylko to, czy po­dat­nik musi do­pła­cić, ale też to, czy de­cy­zje urzę­du są zgod­ne z pra­wem i w związ­ku z tym ak­cep­to­wa­ne przez or­ga­ny od­wo­ław­cze oraz sądy – ko­men­tu­je An­drzej Próch­nic­ki, wspól­nik w GWW Tax.

►Wiktor Biskupiec


kategorie: Komentarze, Kraj,
Luty 2019
Pn Wt Śr Cz Pi So Nd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728
Wszelkie prawa zastrzeżone (C) Portal Inicjatyw Oddolnych